Dragor River at its entrance into the city. View towards east. Location - Western outskirts of Bitola. January 1917

Dragor River at its entrance into the city. View towards east.  Location – Western outskirts of Bitola. January 1917
Западен дел на Битола, место каде реката Драгор влегува во градот. Поглед кон исток.Битола, Јануари 1917

Part of Bitola bombed. View taken towards the west. January 1917
Part of Bitola bombed. View taken towards the west. January 1917
Последици од бомбардирањето во Битола. Поглед кон запад. Битола, Јануари 1917

Bitola under snow. View taken towards the south. Bitola, January 1917Bitola under snow. View taken towards the south. Bitola, January 1917
Битола под снег. Поглед кон југ. Битола, Јануари 1917

Bitola, January 1917. View taken towards the east (Location - Probably Kurderes River)

Bitola, January 1917. View taken towards the east (Location – Probably Kurderes River)
Битола, Јануари 1917. Поглед кон исток. (Локација – Веројатно Река Курдерес)

Street in the south part of Bitola, January 1917
Street in the south part of Bitola, January 1917
Улица во јужниот дел на Битола, Јануари 1917

View toward the ruins of the Turkish “Dzepane” (Gunpowder storage/ Armory) - Bitola, January 1917
View toward the ruins of the Turkish “Dzepane” (Gunpowder storage/ Armory) – Bitola, January 1917
Поглед кон разрушеното „Џепане“ (барутана/ склад за муниција) – Битола, Јануари 1917

Dragor River – Bitola, January 1917

Dragor River – Bitola, January 1917
Река Драгор – Битола, Јануари 1917

Tanneries to the east of Bitola. January 1917

Tanneries to the east of Bitola. January 1917
Кожара во источниот дел на Битола. Јануари 1917

Panoramic view of the north - west of the city. Bitola, January 1917

Panoramic view of the north – west of the city. Bitola, January 1917
Панорамски поглед кон северозападниот дел на Битола. Јануари 1917

Sirok Sokak – The main street in Bitola. January 1917
Sirok Sokak – The main street in Bitola. January 1917
Широк Сокак Битола. Месец Јануари 1917 г.