Neighborhood of the mills in the lower part of Bitola.January 1917

Neighborhood of the mills in the lower part of Bitola.January 1917
Воденици во долниот дел на Битола. Јануари 1917

Panoramic view from the Clock Tower towards the west of Bitola. January 1917
Panoramic view from the Clock Tower towards the west of Bitola. January 1917
Панорамски поглед од Саат кулата кон западниот дел на Битола. Јануари 1917

Оn the streets of Bitola (Monastir) January 1917.

Оn the streets of Bitola (Monastir) January 1917.
На улиците на Битола, месец јануари 1917 г

Near the ruins of the Red Army barrack. Bitola, January 1917
Near the ruins of the Red Army barrack.  Bitola, January 1917
Во близина на рушевините на Црвената Касарна. Битола, Јануари 1917

Suspects forcibly taken to road maintenance work. Bitola, January 1917.
Suspects forcibly taken to road maintenance work. Bitola, January 1917.
Осомничени лица се водат на присилна работа на одржување на патиштата. Битола, Јануари 1917.

Consequences of the bombing of Bitola. January 1917

Consequences of the bombing of Bitola. January 1917
Последици од бомбардирањето во Битола. Јануари 1917

Consequences of the bombing of Bitola. View taken to the northwest. January 1917
Consequences of the bombing of Bitola. View taken to the northwest. January 1917
Последици од бомбардирањето во Битола. Поглед кон северозапад. Јануари 1917

Consequences of the bombing of Bitola. South part of Bitola. January 1917
Consequences of the bombing of Bitola. South part of Bitola. January 1917
Последици од бомбардирањето во Битола. Јужен дел на Битола. Битола, Јануари 1917

Bitola - access roads to the city near the train station. The most bombarded location, where the traffic was conducted mainly at night. In the foreground, burned ammunition depot. On the right, the Train station and its outbuildings. January 1917

Bitola – access roads to the city near the train station. The most bombarded location, where the traffic was conducted mainly at night. In the foreground, burned ammunition depot. On the right, the Train station and its outbuildings. January 1917
Битола – пристапни патишта до градот во близина на железничката станица. Најбомбардираната локација на градот, каде сообраќајот се одвивал претежно ноќе. Во преден план опожарен склад за муниција. Јануари 1917

Deposit of machinery of Bitola train station. January 1917
Deposit of machinery of Bitola train station. January 1917
Придружни објекти – Железничка станица Битола. Јануари 1917

Bitola Train Station, January 1917
Bitola Train Station, January 1917
Железничка станица Битола, Јануари 1917

Krstoar Monastery, January 1917
Krstoar Monastery, January 1917 (More photos…)
Крстоарски манастир, Јануари 1917 (Повеќе фотографии…)

Panorama of Bitola taken from the Clock Tower – view toward north, January 1917

Panorama of Bitola taken from the Clock Tower – view toward north, January 1917
Панорама на Битола од Саат кулата – поглед кон север, Јануари 1917

Dragor River Bitola. On the left the Division building and Isak Mosque, January 1917
Dragor River Bitola. On the left the Division building and Isak Mosque, January 1917
Река Драгор Битола. Лево на фотографијата зградата на Дивизијата и Исак џамија, Јануари 1917

Bazaar Street in Bitola, January 1917
Bazaar Street in Bitola, January 1917
Улица во пазар во Битола, Јануари 1917

Read More (Прочитајте повеќе):