Center for Social Work – Bitola

Меѓуопштинскиот центар за социјална работа – Битола овозможува стручна помош и заштита на најразлични категории и корисници односно помош и заштита на лицата со проблеми од социјалната сфера на општественото живеење.

Comments Off on Center for Social Work – Bitola

End of content

No more pages to load