“Kamen Most” Bitola -1917 – 2017 – then and now

1917 – Location: “Kamen Most” (Stone Bridge) on Shirok Sokak street – Transport of victims killed during the bombing of Bitola

1917 – Локација: Камен Мост – Широк Сокак – Транспорт на жртви од бомбардирањето на Битола за време на Првата светска војна

Kamen Most Bitola - 1917Kamen Most Bitola - 2017

(Wait for the images to load and move the slider left / right to explore)

(Почекајте фотографиите да се прикажат и придвижете го слајдерот лево / десно)