АРНАУТИ АРАМИИ – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеАРНАУТИ АРАМИИ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Арнаути бога молат:
„Дај ми, боже, летно сонце
стреде зима коложега!
Д’ излезиме по планина,
да ватиме дервените,
кај педесет, кај шеесет,
Ќилит Дервен стојпедесет.
Тука врват базирјани,
базирјани, битолчани,
негде-годе од Крушоо.
” Како бога помолија
тагса господ и им даде:
Им угреа летно сонце
стреде зима коложега,
с’ излегоа по планина,
си ватија дервените,
кај педесет, кај шеесет,
Ќилит Дервен стојпедесет,
дека врват базирјани,
базирјани, битолчани,
негде-годе од Крушоо.
Кога даде господ зима
кој как беа останаа.
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Битола за време на Првата светска војна – фото галерија

Разгледници извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“ Автор: Димче Најдов  ISBN 978-608-4754-01-5 COBISS.MK-ID 96689930 Дел 1 На Ленски Мост. Дел 2 Поглед од Саат кулата на Јени џамија со...

Пекмез пазар и Саат-кулата за време на Првата светска војна –...

0
Пекмез пазар и Саат-кулата за време на Првата светска војна - Битола некогаш и денес. Поглед од левата страна на реката Драгор кон југ....