БЕЛА БУЛА И АЈДУК ВЕЛКО – Народни песни во кои се спомнува Битола

Прошетала бела була

низ Битола крај Драгора,

променета, наружена.

Ја сусретил Ајдук Велко,

Ајдук Велко војводата,

ја сусретил и пољубил.

Ојде була да се жали,

да се жали на цар Горѓи:

— Ај ти царе, цар Ѓорѓија,

јас си шетав низ Битола,

низ Битола крај Драгора,

ме сусрете Ајдук Велко,

Ајдук Велко војводата,

ме сусрете, ме пољуби.

Одговара цар Горѓија:

— Ој ти було, бела було,

и јас да би те сусретил,

и јас би сум те пољубил.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год