КОГА ЌЕ МИНАМ НИЗ ТОА ЈЕНИ-МААЛЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Кога ќе минам низ тоа Јени-Маале,

очите ми се заливаат;

Јенималките — сите по портите,

а моето либе го нема.

Кога ќе минам низ тоа Чифте Фурни,

очите ми се заливаат;

Чифтефурнаџики — сите љубовџики,

а моето либе го нема.

Кога ќе минам низ таа Бела Чешма,

Очите ми се заливаат;

Белочешмеџики — анки пребулени,

а моето либе го нема.

Кога ќе минам низ тој висок Баир,

очите ми се заливаат;

Баирчанките — кози по ридојте,

а моето либе го нема.

Кога ќе минам низ тоа Арнаут-Маале,

очите ми се заливаат;

Арнаутмалките — сите по бавчите,

а моето либе го нема.

Кога ќе минам низ тој Широк Сокак,

очите ми се заливаат;

Широкосокаџики сите замислени,

и моето либе е тука.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год