ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА

HomeОбразованиеВисоко образованиеФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА

Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – е најнова единица на Универзитетот Св. Климент Охридски Битола, формирана во 2014 година, врз основа на Закон за основање Факултет за информатички и комуникациски технологии во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (Сл. весник бр. 187/30.12.2013).

Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола во себе ги инкорпорира студиските програми од научните полиња на информатика и компјутерска техника и информатика на Техничкиот факултет и на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи, којшто со основањето на Факултетот за информатички и комуникациски технологии престана да функционира.

Контакт:

  • Факултет за информатички и комуникациски технологии
  • Партизанска б.б.Битола
  • www.fikt.uklo.edu.mk
  • Тел: +389 47 259-921 /  +389 47 259-917
  • Fax: +389 47 259-917
  • e-mail: contact@fikt.edu.mk

- Advertisment -

Св. Архангел Гаврил – Довлеџик

0
Црквата Св. Архангел Гаврил е сместена во населбата Довлеџик на излезот од Битола на патот за Охрид. Контакт: Манастирска црква “Св. Архангел Гаврил”- Битола Адреса:...