ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА

Home Образование Високо образование ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА

Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – е најнова единица на Универзитетот Св. Климент Охридски Битола, формирана во 2014 година, врз основа на Закон за основање Факултет за информатички и комуникациски технологии во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (Сл. весник бр. 187/30.12.2013).

Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола во себе ги инкорпорира студиските програми од научните полиња на информатика и компјутерска техника и информатика на Техничкиот факултет и на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи, којшто со основањето на Факултетот за информатички и комуникациски технологии престана да функционира.

Контакт:

  • Факултет за информатички и комуникациски технологии
  • Партизанска б.б.Битола
  • www.fikt.uklo.edu.mk
  • Тел: +389 47 259-921 /  +389 47 259-917
  • Fax: +389 47 259-917
  • e-mail: contact@fikt.edu.mk

Село Дихово – одлична дестинација за одмор и релаксација

Dihovo village is located under the slopes of Baba Mountain in the Municipality of Bitola, 7 km away from Bitola city center. The river Dragor passes through the village, which is one of the main destinations of Bitola population during the hot summer days.