ЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА

Првиот Старски дом “Сју Рајдер“е основан во 1945 г. Ова установа е наменета за сместување, исхрана, помош и нега, здравствена заштита, културно-забавни, работно рекреативни активности, услуги на социјална работа на стари и изнемоштени лица.

ЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА

  • ул. Илинденска бр. 156
  • тел. 047/224-107; 237-559

Услуги во Домот:
Примарна здравствена заштита

  • нега
  • исхрана (3 оброци дневно)
  • културно – забавни активности
  • работно окупациона терапија