Безистен – покриен пазар

Bezisten - covered bazaar in Bitola

Безистенот е најзначаен монументален профан објект во старата битолска чаршија. Изграден во XV век од страна на познатиот ктитор Кара Даут паша Узунчаршили, тој претставувал покриен пазар за скапоцени производи, со три улици и 86 дуќани. Безистенот воедно претставувал и своевиден трезор каде во посебни делови се чувале парите од даноците од целиот Румелиски вилает пред да бидат однесени во царската благајна. При изградбата се имала во предвид неговата архитектура, внатрешниот распоред и употребениот цврст материјал да пружат доволно гаранција од честите пљачки и грабежи, кои во тоа време биле секојдневна појава по периферните делови на турската држава.

Сепак и покрај тоа, Безистенот бил неколку пати ограбуван.

Bezisten (Bedesten) Bitola old photo

До крајот на Втората светска војна, безистенот служи како покриена чаршија, во која се продавала галантериска стока и ткаенини. По Втората светска војна, јужната фасада е урната, а на нејзино место се подигнати нови дуќани, со што грубо е оштетена некогашната складна архитектонска целина.

Bezisten (Bedesten) Bitola in the period between 1960-70

Bezisten Bitola - view from air - estimate period 1960s

Bezisten (Bedesten) Bitola 1975

Bezisten (Bedesten) Bitola 1975

 

Bezisten Bitola - view from Isak Mosque
Денес во Безистенот егзистираат повеќе современо опремени дуќани во кои се продаваат најразлични стоки.