Во 2004 год. со новата територијална поделба на Р.Македонија  подрачјето на  Општината Битола е утврдено со закон и ги опфаќа градот Битола и 65-те села :  Барешани, Бистрица, Братин Дол, Брусник, Буково, Велушина,  Габалавци,  Гопеш, Горно Егри,   Горно Оризари, Граешница, Дихово, Доленци, Долно Егри,   Долно Оризари,  Драгарино, Драгожани, Драгош,  Древеник,  Ѓавато,  Жабени,  Злокуќани, Кажани,  Канино, Карамани,  Кишава,  Кравари,  Крклино,  Кременица,  Крстоар,  Кукуречани, Лавци,  Лажец,  Лера,  Лисолај, Логоварди,  Лопатица, Магарево,  Маловиште,  Метимир,  Меџитлија,  Нижеполе,  Ново Змирнево, Облаково,  Олевени,  Оптичари,  Орехово, Острец,  Поешево, Породин, Рамна,  Раштани, Ротино,  Свиниште,  Секирани, Снегово,  Средно Егри, Српци, Старо Змирнево,  Стрежево, Трн,   Трново, Цапари,  Црнобуки и Црновец.

Население

  • Густина на населението: 788 лица/км2

 

Население

Општина Битола Вкупно население Домаќинства Станови
(сите видови живеалишта)
Вкупно население во
општина Битола
86408 26387 33232
Град Битола 74550 23010 28155
18 Села 11858 3377 5077

 

Пол и старосна структура

Вкупно население на Општина Битола според возраст

Општина Вкупно Возрасни групи (мажи и жени)
0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-85+ непозната возраст
Битола 95385 16228 20665 20224 19549 13815 4874 30

 

Општина Вкупно Возрасни групи – мажи
0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-85+ непозната возраст
Битола 46969 8273 10388 10041 9950 6301 2008 8

 

Општина Вкупно Возрасни групи – жени
0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-85+ непозната возраст
Битола 48416 7955 10277 10183 9599 7514 2866 22

 

Национална припадност

Вкупно население на Општина Битола според национална припадност:

Етнички групи % Население
Македонци 88,70 84616
Албанци 4,36 4164
Турци 1,68 1610
Роми 2,74 2613
Власи 1,33 1270
Срби 0,56 541
Бошњаци 0,02 21
Останати 0,57 550
Вкупно 95385

Извор:  Државен завод за статистика, Попис 2002 год