fbpx
Home Blog Page 2
Министерство за одбрана - Подрачна единица Битола
Дејност: Ја организира одбраната во установите, јавните претпријатија, трговските друштва на подрачјето на општината Битола, согласно обврските со Законот за одбрана. Контакт Министерство за одбрана - Подрачна единица Битола ул. Славко Лумбарковски б.б. тел: 047 202 911 факс: 047 202 935
Сектор за Внатрешни работи - Битола
Дејност: Заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните, одржување на јавниот ред и мир,спречување на вршење на кривични дела, откривање и фаќање на сторителите на кривични дела, регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата и други работи поврзани со безбедноста на сообраќајот на патиштата. Контакт Сектор за Внатрешни работи - Битола ул. Бул.Први Мај б.б тел. +389 47 225...
Министерство за правда - Подрачна единица Битола
Дејност: Ажурирање на избирачките списоци – регистрирање на промените на адресните податоци, преселување (нови податоци), запишување на граѓани кои се стекнале со избирачко право и бришење на граѓани од избирачкиот список по различни основи. Заверка на потписи во постапка за собирање на потписи по иницијатива на граѓани. Во рамките на ова подрачно одделение работат месни канцеларии во кои се водат:...
Министерство за економија
Непосреден надзор во работењето на субјекти од областа на трговијата, угостителството и туризот, производството, занаетчиството. ул. Бул.Први Мај б.б. , 7000 Битола тел. 047 237-020; 047 237-239 факс 047 203-088 Државен пазарен инспекторат – Одд. Битола тел: 047 223-635
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Подрачна единица Битола
Спроведување и контрола над спроведувањето на законската регулатива од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството и финансиска поддршка на земјоделските производители. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Подрачна единица Битола ул. Бул.Први Мај б.б. , 7000 Битола тел/факс 237-419 http://www.mzsv.gov.mk
Против пожарна станица Битола
Територијалната Противпожарна Единица Битола е формирана со акт на Румелскиот валија за време на владеењето на турскиот султан Махмуд III на 20.05.1836. Тогашната противпожарна единица имала 15 вработени пожарникари од кои еден муслиман (шеф – хаџи) и 14 македонци, луѓе од рајата. Оваа ППЕ била снабдена со една противпожарна пумпа. Оваа територијална противпожарна единица е најстара во Р.Македонија и Балканот. Од 2005...
Niskogradba Bitola logo
КЈП “Нискоградба“- Битола е основано заради вршење на стопанска дејност од комуналната област од јавен интерес, а која е незаменлив услов за животот и работата на граѓаните на подрачјето на општина Битола. Дејноста на КЈП “Нискоградба“ Битола се врши во следниве организациони делови: 1. РЕ – Канализациони објекти, инсталации, улици и патишта 2. РЕ – Механизација 3. Сектор за стопанско - сметководствени работи 4....
Јп Водовод Битола
Претпријатието за водоснабдување ЈП “Водовод“ Битола е основано во 1920 година со примарна дејност за производство и дистрибуција на чиста вода за пиење. Контакт Ј.П. “ВОДОВОД“ ул. “Кл.Охридски“ бб Битола тел. 047/ 227-448, 227-449 факс 047/225-140 Стопански двор: 047/ 238-200 Филтерница: 047/ 293-090 е-пошта: vodovod@mt.net.mk
Јавното претпријатие е основано со решение на Министерството за финансии на НРМ од 09.06.1952 година, а со Статутот на претпријатието од 12.08.1998 год. се конституира како Јавно претпријатие “Пазари“ – Битола. ЈП “Пазари“ е основано за организирање и стопанисување со пазарите на големо и мало на подрачјето на Општината Битола и издавање на деловен простор под закуп. Дејноста на Јавното...
JP Komunalec Bitola
Јавното комунално претпријатие “Комуналец“ е основано како Установа за комунална хигиена од Собранието на Општината Битола за вршење на комунални дејности на подрачјето на Општината Битола со решение бр. 331/66 од 17.01.1966 год. во Окружниот суд во Битола.