Хамза Беј џамија – некогаш и денес

Деца играат во близина на Хамза Беј џамија и реката Курдерес. Битола за време на Првата светска војна. Поглед кон северо-исток. Споредено со истата локација во 2017.

Хамза Беј џамијаХамза Беј џамија - некогаш и денес

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно