Хераклеа Линкестис – Археолошки локалитет

Back
Next

Терма – Римска бања

Термата од Хераклеа е импозантен објект кој бил составен од од три главни простории: Frigidarium – простор за капење во ладна вода; Tepidarium – простор за капење во млака вода; и Caldarium – простор за капење во топла вода. Бањата се затоплувала по систем на Хипокауст (шуплина под подот), кој е добиен на тој начин што подот е поставен на столбчиња од тули. Низ неговите шуплини циркулирал топол воздух, а чадот излегувал надвор преку шупливи цевки вертикално поставени покрај зидовите.

Roman baths - Therma - Heraclea Lyncestis

Термата била изградена во римскиот период, а била во употреба и во доцната антика.

Back
Next