Комуналец – јавно комунално претпријатие

JP Komunalec Bitola

Јавното комунално претпријатие “Комуналец“ е основано како Установа за комунална хигиена од Собранието на Општината Битола за вршење на комунални дејности на подрачјето на Општината Битола со решение бр. 331/66 од 17.01.1966 год. во Окружниот суд во Битола. Според карактерот на активностите, претпријатието е организирано во 4 работни единици и тоа:

 • РЕ Заеднички служби
 • РЕ Комунална хигиена
 • РЕ Јавно зеленило
 • РЕ Погребални услуги

Основната дејност на ЈП “Комуналец“ е изнесување, транспортирање и депонирање на комунален смет од население и правни субјекти.

Контакт

Ј.П. “КОМУНАЛЕЦ“

 • Адреса: 16-та Б.Б Битола
 • Емаил: komunalecbt@komunalecbt.com.mk
 • Набавки: nabavki.komunalecbt@komunalecbt.com.mk
 • Тел/Факс: ++389/47 207 407
 • Централа: ++389/47 207 400
 • Портирница: ++389/47 207 403
 • Веб: www.komunalecbt.com.mk

Даниела Јосифовска – лице за комуникација со граѓани што имаат одреден вид и степен на попреченост.

 • Контакт: ++389/47 207 400

Цвеќара Икебана

 • Телефон: 047/ 207-413

Расадник

 • Телефон: 047/ 207-423

Капела

 • Телефон: 047/ 207-418