Ј.П. “Пазари“

Јавното претпријатие е основано со решение на Министерството за финансии на НРМ од 09.06.1952 година, а со Статутот на претпријатието од 12.08.1998 год. се конституира како Јавно претпријатие “Пазари“ – Битола. ЈП “Пазари“ е основано за организирање и стопанисување со пазарите на големо и мало на подрачјето на Општината Битола и издавање на деловен простор под закуп.

Дејноста на Јавното претпријатие се врши во следниве организациони делови:

  • сектор за стопанско-сметководствени работи;
  • сектор за општо-правни работи и издавање на деловен простор;
  • сектор за наплата на пазаришна такса;
  • сектор за издавање и чување на ваги и
  • сектор за трговија на мало и големо.

Контакт

Ј.П. “ПАЗАРИ“

  • ул. “Коле Неделковски“ бб Битола
  • тел. 047/ 237-416
  • факс: 047/241-228
  • е-пошта: jppazari@mt.net.mk