KЈП “Нискоградба“

Niskogradba Bitola logo

КЈП “Нискоградба“- Битола е основано заради вршење на стопанска дејност од комуналната област од јавен интерес, а која е незаменлив услов за животот и работата на граѓаните на подрачјето на општина Битола.

Дејноста на КЈП “Нискоградба“ Битола се врши во следниве организациони делови:
1. РЕ – Канализациони објекти, инсталации, улици и патишта
2. РЕ – Механизација
3. Сектор за стопанско – сметководствени работи
4. Сектор за општо – правни работи

Основна дејност на претпријатието е:

 • изградба на објекти на нискоградба
 • прочистување и одржување на улици и патишта
 • изградба на хидроградежни објекти и канализација
 • прочистување, одржување и одводнување на отпадни води
 • изградби на сообраќајни објекти, реконструкција и поправка на патишта, улици и плоштади
 • надзор и контрола при изградба на комунални објекти
 • производство и обработка на камен
 • премерување и картирање на земјиште
 • проектирање на градежни објекти и изработка и проектирање на градежно-техничка документација

Контакт:

KЈП “НИСКОГРАДБА“

 • ул.“Булевар Први Мај“ б.б
 • тел. 047/ 233-199
 • факс: 047/242-520
 • е-пошта: niskogradba@mt.net.mk