Пекмез пазар и Саат-кулата за време на Првата светска војна – Битола некогаш и денес

Пекмез пазар и Саат-кулата за време на Првата светска војна – Битола некогаш и денес. Поглед од левата страна на реката Драгор кон југ. Споредено со истата локација во 2017.

Пекмез пазар и Саат-кулата за време на Првата светска војна - Битола некогаш и денесСаат Кула - Битола

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно