Најдете ги неопходните информации кои Ви помагаат да го изберете најлесниот начин да ја посетите Битола.

ЗДРАВСТВЕН ДОМ – Битола

Здравствениот дом е изграден и пуштен во работа од 1956 год. и ја обавува примарната здравствена заштита во објектот Здравствен ...
Read More

Don't miss

Close Menu