Поважни телефонски броеви во Битола

magnolia square bitola
 • ПОЛИЦИЈА 192
 • ПОЖАРНИКАРСКА СЛУЖБА 193
 • БРЗА ПОМОШ 194
 • ПОМОШ НА ПАТ 196
 • ИНФОРМАЦИИ 188

ГРАДОНАЧАЛНИК

 • Централа –  + 389 47 234 234
 • Претседавач на Советот – + 389 47 234 234
 • Секретар на Советот – + 389 47 234 234

КЈП „ВОДОВОД“

 • Централа – + 389 47 227 449       + 389 47 227 448

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“

 • Централа + 389 47 207 400

КЈП „НИСКОГРАДБА“

 • Централа + 389 47 233 199         + 389 47 233 600

ЈП „ПАЗАРИ“

 • Централа  + 389 47 237 416;       + 389 47 237 230

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

 • Централа + 389 47 202 911
 • Раководител тел.факс + 389 47 227 139

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

 • Централа тел.факс + 389 47 225 110
 • Раководител + 389 47 227 678

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

 • Раководител + 389 47 220 864
 • факс + 389 47 222 530

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

 • Централа + 389 47 237 080
 • Раководител + 389 47 237 070
 • Имотно-правни работи   + 389 47 237 080
 • Управа за јавни приходи  + 389 47 235 503     факс + 389 47 255 819

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

 • Раководител   тел. факс + 389 47 223 635     + 389 47 222 635
 • Пазарна инспекција   + 389 47 237 020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

 • Раководител    тел.факс + 389 47 237 419
 • Подрачна единица (служба)   + 389 47 237 064
 • Шумска полиција командир   + 389 47 228 545
 • Ветеринарна инспекција    + 389 47 231 013

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

 • Раководител   тел. факс + 389 47 231 614
 • Отсек за здравство    + 389 47 229 540
 • Санитарна инспекција   976

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

 • Централа   + 389 47 233 390    + 389 47 233 380
 • Агенција за млади и спорт   + 389 47 233 282

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

 • Централа    + 389 47 222 852      + 389 47 202 029

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА

 • Централа    + 389 47 224 763
 • Директор    + 389 47 220 967    + 389 47 220 560

НАРОДЕН ТЕАТАР

 • Централа    + 389 47 232 340    + 389 47 203 460
 • Директор    тел, факс + 389 47 227 970

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ

 • Централа    + 389 47 233 187
 • Директор     + 389 47 229 525
 • Галерија    + 389 47 221 915

НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 • Централа    + 389 47 220 208
 • Директор     + 389 47 220 515

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

 • Раководител     + 389 47 203 665       + 389 47 203 666

ПРАВОСУДСТВО

Основен суд

 • Централа    + 389 47 223 166     + 389 47 223 066
 • Извршно одделение    + 389 47 232 003

Апелационен суд

 • Централа    + 389 47 227 476   + 389 47 227 999
 • Судска полиција    + 389 47 221 948

Основно јавно обвинителство

 • Јавен обвинител   + 389 47 238 417

Вишо јавно обвинителство

 • Виш јавен обвинител    + 389 47 239 368

Јавно правобранителство на РМ за подрачје Битола

 • Централа     + 389 47 233 120
 • Зам. јавен правобранител    + 389 47 233 468

ЕСМ ПОДРУЖНИЦА „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“

 • Централа     + 389 47 221 132
 • Дежурна служба    + 389 47 225 192    + 389 47 223 336

ЦАРИНСКА УПРАВА НА МАКЕДОНИЈА

 • Централа    + 389 47 269 336     + 389 47 260 164
 • Царинска испостава Битола     + 389 47 269 080

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА НА МАКЕДОНИЈА

 • Регионално одделение Битола
 • Централа     + 389 47 202 845    + 389 47 202 865

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР БИТОЛА

 • Централа + 389 47 228 860
 • Директор   тел.факс + 389 47 228 430

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

 • Централа   + 389 47 231 665    + 389 47 231 480
 • Раководител  + 389 47 231 662

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

 • Раководител   тел.+ 389 47 229 530    факс + 389 47 231 614
 • Шалтер   + 389 47 234 713

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ

Централа

 • + 389 47 231 657

Директор

 • + 389 47 231 651
 • + 389 47 241 426

БИРО ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Директор

 • + 389 47 237 464
 • факс + 389 47 237 963

МЕДИУМИ

ТВ ТЕРА

 • + 389 47 258 080
 • факс + 389 47 258 090

ТВ Орбис

 • + 389 47 255 790
 • факс + 389 47 203 505

 

Радио 106 FM

 • + 389 47 228 106
 • факс + 389 47 203 605

Битолски весник

 • + 389 47 228 419
 • факс + 389 47 225 419

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – Ректорат

Централа   + 389 47 223 788    + 389 47 223 192    факс + 389 47 223 594