Саат-кулата и Јени џамија за време на Првата светска војна – Битола некогаш и денес

Саат-кулата и Јени џамија за време на Првата светска војна – Битола некогаш и денес. Поглед кон југ. Споредено со истата локација во 2017.

Саат-кулата и Јени џамија за време на Првата светска војна - Битола некогаш и денесСаат-кулата и Јени џамија за време на Првата светска војна

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно