Св. Богородица Битола – фото галерија

sv bogorodica bitola

Црквата Света Богородица се наоѓа веднаш до училиштето Св. Кирил и Методиј, на десниот брег на реката Драгор во центарот на Битола. Изградена во 1870-71 година, оваа трикорабна базилика, со тремови од јужната, северната и западната страна и со катни галерии е еден од најрепрезентативните верски објекти во Битола.
Осебено интересен кај оваа црква е иконостасот, кој се состои од делови на иконостаси на две други цркви – Св. Димитрие од с. Магарево и Св. Богородица од с. Трново.

Св. Богородица - Битола - фрескоживопис

 

Св. Богородица - Битола - фрескоживопис

 

Св. Богородица - Битола - фрескоживопис

 

Св. Богородица - Битола - фрескоживопис

Страна 2 >>>