St. Paraskeva – Petka Church (Св. Параскева – Петка)
Address: Kocho Paligora b.b., Bitola 7000

Sv Petka Bitola