WW1 Postcards from Bitola

Back
Next

Part 18


Sirok Sokak view to the north with the hotel “Constitution”. Postcard from the series Souvenir D’Orient 1914-1918, Monastir from the French publisher Auran from Marseille.
Широк Сокак гледан кон север со хотелот “Конституција” на разгледница од серијата Souvenir D’Orient 1914-1918, Monastir од францускиот издавач  Auran од Marseille.  

Sirok Sokak view to the north with the hotel "Constitution". Postcard from the series Souvenir D'Orient 1914-1918, Monastir from the French publisher Auran from Marseille.

Sirok Sokak viewed westward on postcard from 1917. Publisher: Edit Leca. On the left is hotel “Bosnia” and on the right group of children and passers which stopped to pose for this photograph.
Широк Сокак гледан кон запад на разгледница од 1917 година. Како издавач стои името: Edit Leca. На левата страна е хотелот “Босна”, а на десната страна групата деца и обичните минувачи застанаа и позираат на оваа фотографија.

Sirok Sokak viewed westward on postcard from 1917. Publisher: Edit Leca. On the left is hotel "Bosnia" and on the right group of children and passers which stopped to pose for this photograph.

Sirok Sokak crowded with pedestrians and French troops. The city resembles a dynamic city despite the war which at that time was called the “Great War.” Here is the car of those years, the soldier who walks his dog and curious soldiers who look at the photographer.
Широк Сокак преполн со минувачи и француски војници кои го разгледуваат градот наликува на динамичен град иако е во време на војна– во тоа време таканаречена “Големата војна”. Тука е автомобилот од тие години, војникот кој го шета своето куче и љубопитните војници кои гледаат во фотографот.

Sirok Sokak crowded with pedestrians and French troops. The city resembles a dynamic city despite the war which at that time was called the "Great War." Here is the car of those years, the soldier who walks his dog and curious soldiers who look at the photographer.

Dragor river with the right side of the boulevard on a postcard from 1917 by an unknown publisher, sent to France on July 4, 1918. In the background – Clock Tower and Yeni Mosque.
Реката Драгор со десната страна на булеварот на разгледница од 1917 година од непознат  издавач, испратена во Франција на 4 јули 1918 година. Во заднината се гледаат Саат кулата и Јени џамија.

Dragor river with the right side of the boulevard on a postcard from 1917 by an unknown publisher, sent to France on July 4, 1918. In the background - Clock Tower and Yeni Mosque.
Back
Next