WW1 Postcards from Bitola

Back
Next

Part 5


View from the  Clock Tower toward Yeni mosque and the surrounding buildings of “Pekmez” Market
Поглед од Саат кулата на Јени џамија со околните објекти и дел од Пекмез Пазар.

View from the Clock Tower toward Yeni mosque and the surrounding buildings of “Pekmez” Market


The Main Street (Sirok Sokak) view from north – photo postcard in September 1916 sent to the town of Lom, Bulgaria.
Главната улица гледана кон север на фото­разгледница од септември 1916 година испратена во градот Лом, Бугарија.

The Main Street (Sirok Sokak) view from north – photo postcard in September 1916 sent to the town of Lom, Bulgaria.

The main street (Sirok Sokak) in front of hotel “Bosna” in 1916. German soldiers standing and posing for this photograph. In the background are seen Isak and Yeni Mosque. Telephone poles on left side of this photograph confirm that phones in the city were in use. Old houses on the right side of this image were ruined by bombing in 1917.
Главната улица пред хотелот „Босна” во 1916 година. Германски војници застанати и позираат на оваа фотографија. Во заднината се гледаат Јени и Исак џамија. Телефонските столбови на левата страна на оваа фотографија потврдуваат дека телефоните во градот беа во употреба. Старите куќи на десната страна од оваа фото­графија беа срушени од бомбардирањето во 1917 година.

The main street (Sirok Sokak) in front of hotel "Bosna" in 1916. German soldiers standing and posing for this photograph. In the background are seen Isak and Yeni Mosque. Telephone poles on left side of this photograph confirm that phones in the city were in use. Old houses on the right side of this image were ruined by bombing in 1917.


Street in the Jewish neighborhood in Bitola. On the left side Isak Mosque is seen. Today on this location is the Health Center.
Улица во Еврејското Маало во Битола. На левата страна се гледа Исак џамија. Денес на оваа локација е Здравствениот дом.

Street in the Jewish neighborhood in Bitola. On the left side Isak Mosque is seen. Today on this location is the Health Center.
Back
Next