Хераклеа Линкестис – Археолошки локалитет

heraclea lyncestis bitola macedonia
Back
Next

Хераклеа Линкестис

Хераклеа Линкестис е еден од позначајните антички градови во Македонија. Градот егзистирал повеќе од еден милениум. Формиран е во средината на IV век п.н.е. од страна на Филип II Македонски како важен стратешки пункт.

Работно време: секој ден

  • Април – Октомври: 09.00 – 18.00 h
  • Октомври – Март: 09.00 – 16.00 ч

Во средината на II век п.н.е. Римјаните ја освоиле Македонија и ја уништиле нејзината политичка моќ, а потоа ја претвориле во провинција и ја разделиле на четири области. И покрај ваквата состојба, Хераклеа која што припаѓала на четвртата област во римскиот период доживеала извесен просперитет. Тоа се должи, пред се на изградбата на патот via Egnatia на кој што овој град бил важна станица.
Од римско време во Хераклеа се откриени и презентирани објектите: терми, портик со почесни и вотивни споменици, театар, a се идентификувани и делови од други објекти во рамките на градските зидини и надвор од нив.

Heraclea - view from Roman Theatre

Во ранохристијанскиот период (IV-VI в. н. е.) Хераклеа била епископско седиште. Некои од нејзините епископи се забележани во актите на неколку црквени собори. Така, епископот Euagrius се споменува во актите на концилот одржан во Сердика во 343 година, епископот Quintilius на соборот во Ефес во 449, а епископот Benignus во Цариград во 553 година.

heraclea bitola macedonia - mosaic

Во ранохристијанскиот период се датирани објектите Мала и Голема базилика и Епископска резиденција и Гробишната базилика со некропола надвор од градските бедеми.

Портик на судница

Портикот е трем со правоаголна основа чијшто кров од северната страна се наслонувал на зид, а од јужната страна на редица столбови колонада. Покрај северниот зид стоела редица од почесни и вотивни споменици од кои се откриени три постаменти за статуи со грчки натписи од посвета и две статуи.

Heraclea Lyncestis, Bitola, Macedonia
Heraclea Lyncestis, Bitola, Macedonia

Покрај првиот постамент, на кој е врежан натпис:

„На богинката Немеза (го подигнува споменикот) Јупија Тертила“

е најдена мермерна статуа во природна големина на богинката на правдата и судбината Немеза. Ставот, облеката и изгледот во целина оддаваат класистички инспирации карактеристични за првите години на II век од н е.

До вториот постамент на којшто е врежан натпис:

„Градот (му подига споменик) на Тит Флавиј Орест двапати просвештеник и добродател поради неговата љубов кон овој (град) на предлог на Гај Марије Влосијан Трасоновиот (син) во времето на политарх Марие Клаудие Пулхер“

е откриена мермерна статуа на угледниот граѓанин на Хераклеја Тит Флавиј Орест.
На натписното поле на третиот постамент пишува:

„На богинката на правдата“

а на горната рамка над натписното поле се врежани два стихови од Хезиодовиот спев
„Дела и денови“.

Портикот датира на почетокот на II век од н.е.

Heraclea Lyncestis, Bitola, Macedonia
Heraclea Lyncestis, Bitola, Macedonia
Back
Next