Стрежевско Езеро

Стрежевско Езеро е вештачко езеро кое се наоѓа на средниот тек на реката Шемница. Браната “Стрежево” е подигната на 1.5 км низводно од село Стрежево, а на 24 км од вливот на Шемница во Црна Река. Браната е висока земјано – насипна, со централно глинено јадро и возводно и низводно потпорно тело од чакал. Нејзината … Продолжи со читање Стрежевско Езеро