БИТОЛСКИТЕ БЕГОВИ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Битолските бегови на кафене седеа,
црно кафе пиеја и газети четеа,
политика бистреа и за жени говореа.
Оздол’ иде Димковица, си го бараше Димко.
Си помина пред кафене, беговите ја прашаа:
— А мори Димковице, каде ти е Димко?
— Јас го барам Димко, тој ме бара мене.
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год