Книга пише бела Васа,

бела книга ситно писмо.

Ќе ја праќа на далеку,

на далеку во Битола,

во Битола, кир Михајлу.

Во писмото ситно пише:

„Слушај вамо кир Михајлу,

кир Михајлу, срце мое!

Да си.дојдеш за Велигден!

Ак’ не идеш за Велигден,

да си дојдеш за Ѓурѓовден.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год