СОБРАЛЕ МИ СЕ … – Народни песни во кои се спомнува Битола

Собрале ми се, набрале ми се се агалари,
се пашалари, тутун ми пијат, ферман ми пишат.
Еле го пишат, кај ќе го носат?
Ќе ми го носат во град Битола,
во град Битола, кај цар Сулејман.
Ми го однесе тој Кадри-ага,
ми го однесе во град Битола;
Co десна рака ферман му дава,
а со левата кубур му трга.
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год