Француски Конзулат – Конзулска Битола

Француското конзуларно претставништво во Битола било отворено во 1854 год. Дипломатски претставник во својство на Вице конзул бил дипломатот Белан. Во 1856 год. со француското дипломатско претставништво раководел Вице конзулот Белег де Буга.

Франција како една од водечките колонијални држави имала огромен број на дипломатски и воено стратегиски претставништва низ целиот свет. Но, и покрај нејзина голема економска моќ и за неа издржувањето на толку голем број на дипломатски претставништва претставувало голем товар, па затоа била принудена извесен број да редуцира. Од таа причина кон крајот на 50 години на 19 век, Франција го затворила конзуларното претставништво во Битола.

Со засилувањето на странските пропаганди во Македонија и нивната дејност преку разни црковни религиозни здруженија и просветно културни установи и здруженија, силен замав зема и католичката пропаганда, особено преку сектата на Лазаристите. Токму тоа довело и до повторно отворање на Француското дипломатско претставништво, односно на конзулатот во Битола во 1895 год. Што значи ако во почетокот, странските дипломатски претставништва беа отворени од економски интереси тие постепено добивале политички интереси за зголемување на своето влијание во овој дел на Балканот.

Во периодот пред и за време на Илинденското востание Француски Вице конзул во Битола бил Макс Шублие. Тој во своите извештаи до своите претпоставени давал драгоцени и исцрпни извештаи со кои ја отсликувал вистинската ситуација во Битолскиот вилает. Со тоа француската јавност целосно била запознаена со положбата и настаните во Македонија, поради кое многу видни личности од Франција организирале митинзи и протесни собири со цел да се дејствува кај француската влада да преземе соодветни мерки за подобрување на положбата на Македонскиот народ, а воедно преку разни организации и здруженија била испратена помош за настраданото население од последиците на Илинденското востание.

Непосредно пред Илинденското востание местото на француското дипломатско претставништво во Битола го зазел Вице конзулот Еуген Готие и на таа должност останал до половината на 1907 год., кој меѓувремено бил унапреден во ранг на Конзул. Кога Готие бил повлечен во министерството за надворешни работи на негово место бил назначен Ален Алфонс Џулио кој на таа должност останал до Балканските војни.

Зградата која некогаш била Француски конзулат

Зградата денес, некогашниот Француски конзулат
ул. Кирил и Методиј бр. 6

Објектот е изграден во 1903 год., како сопственост на црквата Св. Димитрија. Од истиот период се користи како административен објект.
Архитектонската концепција на објектот е синтеза помеѓу станбена зграда и објект од јавен карактер. По своите стилски карактеристики, објектот претставува пример на чист француски неокласичен стил во архитектурата од 19 век. Јужната фасада на објектот е решена со чисти класични форми со канелирани дорски столбови и балкон на катот во вид на колонада при што се формира отворена галерија. Фасадата е богато декорирана со профилација околу прозорите како и употреба на керамопластични украси во вид на розети над отворената галерија.
Објектот претставува еден од најубавите примероци на неокласицизмот кај нас.

Извадок од публикацијата – Конзулска Битола

Автор: Никола Миновски

НУ Завод и Музеј – Битола
2002 г.