Работнички универзитет “Крсте Петков Мисирков“

Основан во 1956 год. како андрагошка институција, Работничкиот универзитет “Крсте Петков Мисирков“ функционира преку своите центри за општо образование и култура, за стручно и техничко образование, масовно воспитување на народот, за здобивање на основно образование на возрасни и др.

Во склоп на универзитетот функционираат и разни курсеви по странски јазици, дактилографија, информатика и друго. Универзитетот функионира со 2.000 седишта и една мала сала со 300 седишта.

  • Работнички универзитет “Крсте Петков Мисирков“
    ул. Рузвелтова бр. 5
    тел./факс 047/ 232-012
    е-пошта: rabunibt@freemail.com.mk