ПЕТОЧНАТА ВОДА – Приказни и преданија од Битола

Близу до црквата Света Недела под г. Битола, од десната страна на Света Недела, имат еден извор со петочна вода. Во петок одаат битолчаните и се мијат трескаи којшто сет. Ќе наполнит болниот едно барде вода од изворот и ќе се измиет со таа вода, после ќе го скршат бардето, та ќе си оит болнио.

Преземено од:ПРЕДАНИЈА, Книга седма
Автор: Марко К. Цепенков
Редактирал д-р КИРИЛ ПЕНУШЛИСКИ
Соработник БЛАЖЕ ПЕТРОВСКИ
Издавачи МАКЕДОНСКА КНИГА ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР
СКОПЈЕ -1980