Меѓуградската автобуска станица во Битола е во сопственост на фирмата “Патнички сообраќај – ТРАНСКОП“, АД – Битола и од истата поаѓаат голем број на меѓуградски и меѓународни автобуси.

Исто така постои и помала автобуска станица од која поаѓаат автобуси кои сообраќаат на регионалните линии.

  • Адреса: ул. Никола Тесла 160, 7000 Битола, Р. Македонија

Контакт телефони:

  • Канцеларии: +389(0)47 231 192
    Меѓуградска автобуска станица: 047 231 420, 076 436 555
    Приградска автобуска станица: 047 231 423, 076 436 533
    e-пошта – e-mail: info@transkop.mk

Возен ред: https://transkop.mk >>>