Приградска автобуска станица – Битола

Од приградската автобуска станица во Битола поаѓаат автобуси кои сообраќаат на регионалните линии. Истата е во сопственост на фирмата “Патнички сообраќај – ТРАНСКОП“, АД – Битола

  • Адреса: ул. Прилепска бб, 7000 Битола, Р. Македонија
  • Тел: 047 231 423, 076 436 533
  • e-пошта – e-mail: info@transkop.mk

Возен ред: https://transkop.mk >>>