Спортска сала “Павел Шатев”

pavel_shatev sport hall

Спортската сала “Павел Шатев” е сместена во кругот на студенскиот дом во Битола и е во склоп на универзитетот Климент Охридски од Битола.
Спортската сала има простор и опрема за комплетно изведување на наставните програми и за одржување на студентските лиги во сите спортови.

  • ул. Д-р Константин Робев бб. 7000 Битола

Контакт:

  • Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
  • Телефон: 047 223 788, Факс: 047 223 594
  • E-mail: rektorat@uklo.edu.mk

Pavel Shatev sports hall - Bitola