Home Tags Институции во Битола

Tag: Институции во Битола

Ј.П. “Пазари“

0
Јавното претпријатие е основано со решение на Министерството за финансии на НРМ од 09.06.1952 година, а со Статутот на претпријатието од 12.08.1998 год. се...

Комуналец – јавно комунално претпријатие

0
Јавното комунално претпријатие “Комуналец“ е основано како Установа за комунална хигиена од Собранието на Општината Битола за вршење на комунални дејности на подрачјето на Општината Битола со решение бр. 331/66 од 17.01.1966 год. во Окружниот суд во Битола.

Општина Битола – локална самоуправа

0
Општината е единица на локалната самоуправа во која граѓаните го остваруваат правото на локалната самоуправа непосредно и преку претставници во нејзините органи.

Музеј Битола

0
НУ Завод и музеј Битола е сместен во објектот „Стара касарна“, кој воедно е и регистриран споменик на културата.