Општина Битола – локална самоуправа

Home Јавни претпријатија и Институции во Битола Општина Битола - локална самоуправа

Општината е единица на локалната самоуправа во која граѓаните го остваруваат правото на локалната самоуправа непосредно и преку претставници во нејзините органи.

Општина Битола

 • ул. Бул.Први Мај бр. 61
 • тел. 047/ 234-234, 208-340
 • факс 047/ 238-723
 • е-пошта: bitola@mt.net.mk
 • Веб страна: www.bitola.gov.mk

Надлежности на општината се:

 • Урбанистичко (урбано и рурално) планирање
 • Заштита на животната средина и природата
 • Локален економски развој
 • Комунални дејности
 • Култура
 • Спорт и рекреација
 • Социјална заштита и заштита на децата
 • Образование
 • Здравствена заштита
 • Спроведување на подготовки и преземање мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра
 • Противпожарна заштита
 • Надзор над вршењето на работите од нејзина надлежност и
 • Други работи определени со закон

Св. Ана – манастир во близина на село Маловишта

0
Манастирот Св. Ана се наоѓа на околу половина час пешачење југозападно од село Маловиште, на 1400 м.н.в во густата букова шума на Националниот парк Пелистер.
Adventisticka crkva Bitola

Адвентистичка Црква