РЕГИОНАЛЕН ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Заводот за здравствена заштита Битола, како дел од здравствениот систем во Република Македонија, од областа на превентина медицина, има за цел заштита и унапредување на здравјето на луѓето, преку преземање мерки и активности за спречување и сузбивање на заболувањата кај населението.

Тие мерки и активности опфаќаат следење, истражување и проучување на здравствената состојба на населението, причините за појавата и ширењето на заразните и други болести што имаат социјално – медицинско значење, како и влијанието на негативните фактори врз здравјето, предлагање и преземање на мерки заради заштита и унапредување на здравјето на луѓето.

РЕГИОНАЛЕН ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

 • ул. Партизанска б.б
 • тел. 047/ 208-100
 • факс: 047/253-609

Организационата поставеност на ЈЗУ ЗЗЗ Битола ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Одделение за Хигиена со Здравствена Екологија

 • Отсек за испитување на води
 • Отсек за хигиена во исхраната
 • Отсек за испитување храна
 • Отсек за школска хигиена
 • Отсек за комунална хигиена

Одделение за Микробиологија

 • Отсек за бактериологија
 • Отсек за паразитологија
 • Отсек за санитарна микробиологија

Одделение за Епидемиологија

 • Отсек за заразни болести
 • Отсек за незаразни болести
 • Отсек за ДДД

Одделение за Социјална Медиција

 • Отсек за здравствена статистика и информ.
 • Отсек за здравствено просветување
 • Отсек за организација, планирање, прог. и екон. во здравството

Одделение за превентивна здравствена заштита Кичево

 • Отсек за хигиена
 • Отсек за епидемиологија
 • Отсек за микробиологија

Одделение за превентивна здравствена заштита Ресен

 • Отсек за хигиена
 • Осек за епидемиологија