Поглед од Саат кулата кон север на Битола – некогаш и денес

Поглед од Саат кулата кон север на Битола – за време на Првата светска војна (1917 г), споредено со истата локација во 2015 година. Во преден план е Исак џамија.

Панорама на Битола од Саат кулата - некогаш и денесПанорама на Битола од Саат кулата

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно