Разгледници од Битола за време на Првата светска војна

Разгледници извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“ Автор: Димче Најдов  ISBN 978-608-4754-01-5 COBISS.MK-ID 96689930

Насловна фотографија:

Битола, 17 август 1917 
 Драги пријателе! 
Ти ја испраќам ова разгледница од Монастир после бомбардирањето од Бугарите.  Многу куќи се разрушени како ова на сликата, а многу жители го напуштија градот да најдат спас во околните села на југ од градот.   
Поздрав Пјер. 

– – –

Two-part panorama of Bitola from Tumbe Cafe issued in November 1915.
Дводелна панорама на Битола од Тумбе Кафе издадена во ноември 1915 година.

 

“Sirok Sokak” Street on postcard in black and white technique with yellow ornaments. Postcard issued by the bookstore "Osnova" from Sofia on 21 November 1915. The photo is from Turkish period.
Широк Сокак на разгледница во црно-бела техника со орнаменти од жолта боја, издадена од книжарницата “Основа” од Софија, на 21 ноември 1915 година. Фотографијата е од турскиот период.

 

“Sirok Sokak” (The main street) to the north. Postcard issued by the bookstore "Osnova" Sofia, 1915. Hand colored.
Главната улица кон север. “Основа”, Софија 1915 година– рачно обоена.

 

Dragor River and Isak Mosque in Bitola. issued by the bookstore "Osnova" Sofia, 1915.
Реката Драгор и Исак џамија. Разгледница издадена од книжарницата “Основа” од Софија, 1915 година.

 

Panorama of Bitola made from the minaret of Haydar Kadi Mosque in 1915. In the foreground is “Drven Pazar” (Wood Market, later called Sheep Market ) and further is Sungur Chaush Mosque (does not exist today), Isak Mosque, Yeni Mosque and Clock Tower. The postcard was published and printed in: Printing House- Boushinov
Панорама на Битола направена од минарето на Хајдар Кади џамијата, во 1915 година. Во преден план е Дрвен Пазар (подоцна наречен Овчки Пазар) а подалеку Сунгур Чауш џамијата која денес не постои, Исак Јени џамијата и Саат кулата. Разгледницата е издадена и печатена во:  Printing House- Boushinov

 

Panorama of Bitola from 1915 issued by "Apolon" - Sofia. The postcard was not used.
Панорама на Битола од 1915 година издадена од “Аполон” – Софија. Истата не е употребена.

 

Bitola - Turkish neighborhood with shops
Битола – турски квартал со дуќаните.

 

Jewish bazaar, Bitola
Еврејската чаршија, Битола

 

Shirok Sokak (The main street in Bitola) around 1915. Look toward north. The photo is made from the location of current Bar-Restaurant "Korzo". Most of the houses in the foreground of this photograph were destroyed by bombing in the years 1916-1918.
Широк Сокак околу 1915 година. Поглед на главната улица кон север.Фотографијата е направена од локација Бар-ресторан “Корзо”. Повеќето од куќите во преден план на оваа фотографија беа разрушени од бомбардирањето во 1916-1918 година.

Страна 2…

Don't miss

Close Menu