Во рамки на фестивалот „Илиденски денови” на 30.07.2019 г во Битола, Ансамблот „Македонија” од Скопје приреди ревија на македонски народни носии од повеќе етнографски целини. На плоштадот „Магнолија”, беа претставени 20 комплети народни носии од Горновардарска, Дебарско-Реканска, Брсјачка, Јужномакедонска и Шопско-Брегалничка етнографска целина.

Фото галерија – дел 1

Македонска народна носија – етнички предел Дебарско Поле
Македонска народна носија - етнички предел Дебарско Поле Macedonian national costume - Ethnic area "Debarsko Pole"
Македонска народна носија – етнички предел Мала Река – Мијаци – носија за девојка
Macedonian national costume - Ethnic area Mala Reka - Miaks - costume for girl
Македонска народна носија – етнички предел села под Сува Гора
Macedonian national costume - Ethnic area villages under Suva Gora
Македонска народна носија – етнички предел Дебарско Поле
Macedonian national costume - Ethnic area "Debarsko Pole"
Македонска народна носија – етнички предел Мала Река – Мијаци – носија за невеста
Macedonian national costume - Ethnic area Mala Reka - Miaks - bride costume
Македонска народна носија – етнички предел Леринско Поле
Macedonian national costume - Ethnic area Lerinsko Pole

Фото галерија – дел 2

Македонска народна носија – етнички предел Скопска Црна Гора
Macedonian national costume - Ethnic area Skopska Crna Gora
Македонска народна носија – етнички предел Средорек
Macedonian national costume - Ethnic area Sredorek
Македонска народна носија – етнички предел Скопска Блатија
Macedonian national costume - Ethnic area Skopska Blatija
Македонска народна носија – етнички предел села под Сува Гора
Macedonian national costume - Ethnic area villages under Suva Gora
Македонска народна носија – етнички предел Мијаци село Смилево
Macedonian national costume - Ethnic area Miaks - Smilevo village
Македонска народна носија – етнички предел Бојмија
Macedonian national costume - Ethnic area Bojmija
Македонска народна носија – етнички предел Мала Река – Мијаци – машка носија
Macedonian national costume - Ethnic area Mala Reka - Miaks - men's costume
Македонска народна носија – етнички предел Овче Поле
Macedonian national costume - Ethnic area Ovce Pole

Фото галерија – дел 3

Македонска народна носија – етнички предел Долни Полог
Macedonian national costume - Ethnic area "Dolni Polog"
Македонски народни носии – етнички предел села под Сува Гора
Macedonian national costumes - Ethnic area villages under Suva Gora
Macedonian national costumes - Ethnic area villages under Suva Gora
Macedonian national costumes - Ethnic area villages under Suva Gora
Македонска народна носија – етнички предел Средорек
Macedonian national costume - Ethnic area Sredorek
Македонски народни носии – етнички предел Скопска Црна Гора
Macedonian national costumes - Ethnic area Skopska Crna Gora
Macedonian national costumes - Ethnic area Skopska Crna Gora
Macedonian national costumes - Ethnic area Skopska Crna Gora

Фото галерија – дел 4

Македонски народни носии – етнички предел Скопска Блатија
Macedonian national costumes - Ethnic area Skopska Blatija
Macedonian national costumes - Ethnic area Skopska Blatija
Македонска народна носија – етнички предел Скопска БлатијаMacedonian national costume - Ethnic area Skopska Blatija
Macedonian national costume - Ethnic area Skopska Blatija
Македонска народна носија – етнички предел Мала Река – Мијаци – носија за невеста
Macedonian national costume - Ethnic area Mala Reka - Miaks - bride costume
Macedonian national costume - Ethnic area Mala Reka - Miaks - bride costume
Македонска народна носија – етнички предел Мала Река – Мијаци – носија за девојка
Macedonian national costume - Ethnic area Mala Reka - Miaks - costume for girl
Macedonian national costume - Ethnic area Mala Reka - Miaks
Македонска народна носија – етнички предел Мијаци село Смилево
Macedonian national costume - Ethnic area Miaks - Smilevo village
Macedonian national costume - Ethnic area Mala Reka - Miaks
Macedonian national costume - Ethnic area Mala Reka - Miaks

Фото галерија – дел 5

Македонска народна носија – етнички предел Мала Река – Мијаци – машка носија
Macedonian national costume - Ethnic area Mala Reka - Miaks - men's costume
Macedonian national costume - Ethnic area Mala Reka - Miaks - men's costume
Македонска народна носија – етнички предел Дебарско Поле
Macedonian national costume - Ethnic area Debarsko Pole
Macedonian national costume - Ethnic area Debarsko Pole
Macedonian national costume - Ethnic area Debarsko Pole
Македонска народна носија – етнички предел Порече
Macedonian national costume - Ethnic area Porece
Macedonian national costume - Ethnic area Porece
Македонска народна носија – етнички предел Струшки Дримкол
Macedonian national costume - Ethnic area Struski Dtrimkol
Macedonian national costume - Ethnic area Struski Dtrimkol

Фото галерија – дел 6

Македонска народна носија – етнички предел Бојмија
Macedonian national costume - Ethnic area Bojmija
Macedonian national costume - Ethnic area Bojmija
Македонски народни носии – етнички предел Леринско Поле
Macedonian national costumes - Ethnic area Lerinsko Pole
Macedonian national costumes - Ethnic area Lerinsko Pole
Македонски народни носии – етнички предел Овче Поле
Macedonian national costumes - Ethnic area Ovce Pole
Macedonian national costumes - Ethnic area Ovce Pole
Македонска народна носија – етнички предел Дурачка Река
Macedonian national costumes - Ethnic area Duracka Reka
Macedonian national costumes - Ethnic area Duracka Reka