Битола – стари разгледници

 Војници од Смирна. Младотурската револуција не остана незабележана во разгледниците на Аттар Фаик. Користејќи ги фотографиите на Милтон Манаки, тој издаде една мала серија од настаните во 1908 година сврзани со Младотурската револуција. На истите се прикажани четите кои влегоа во градот со развеани знамиња и плакати на кои се поддржуваа револуцијата и промените на уставот, одредени водачи кои ја започнаа револуцијата како Нијази Бег од Ресен, манифестации во градот итн.
Војници од Смирна. Младотурската револуција не остана незабележана во разгледниците на Аттар Фаик. Користејќи ги фотографиите на Милтон Манаки, тој издаде една мала серија од настаните во 1908 година сврзани со Младотурската револуција. На истите се прикажани четите кои влегоа во градот со развеани знамиња и плакати на кои се поддржуваа револуцијата и промените на уставот, одредени водачи кои ја започнаа револуцијата како Нијази Бег од Ресен, манифестации во градот итн.

 

Членови на турскиот комитет со Нијази Бег во Битола во 1908 година. Со нив е срната наречена “Водач кон слободата” Разгледницата е испратена во Франција, на 18 октомври 1911 година.
Членови на турскиот комитет со Нијази Бег во Битола во 1908 година. Со нив е срната наречена “Водач кон слободата” Разгледницата е испратена во Франција, на 18 октомври 1911 година.

 

Вежби на Турската Армија. Разгледница испратена во Истанбул 1911 година (1329 година)
Вежби на Турската Армија. Разгледница испратена во Истанбул 1911 година (1329 година)

 

 Вежби на турската армија. Разгледница испратена на 10 март 1913 година до Видан Тричковиќ, претседател на Бела Паланка, со порака: Денес стигнав во Битола, одиме за Елбасан…..
Вежби на турската армија. Разгледница испратена на 10 март 1913 година до Видан Тричковиќ, претседател на Бела Паланка, со порака: Денес стигнав во Битола, одиме за Елбасан…..

 

Вежби на турската војска. Како прв турски издавач на разгледници од Битола, Аттар Фаик посвети голем број на разгледници на самата турска армија. На неговите разгледници можат да се видат Црвената и Белата касарна, Воената академија, вежби на турската пешадија, артилерија, коњица, како и специјални единици за телеграфија и врски. Сите овие вежби се одвиваат во кругот на касарните и на полигонот пред нив. Оваа серија од 16 разгледници издадена е во подолг временски период - од 1908 до 1912 година.
Вежби на турската војска. Како прв турски издавач на разгледници од Битола, Аттар Фаик посвети голем број на разгледници на самата турска армија. На неговите разгледници можат да се видат Црвената и Белата касарна, Воената академија, вежби на турската пешадија, артилерија, коњица, како и специјални единици за телеграфија и врски. Сите овие вежби се одвиваат во кругот на касарните и на полигонот пред нив. Оваа серија од 16 разгледници издадена е во подолг временски период – од 1908 до 1912 година.
Вежби на турската војска. Како прв турски издавач на разгледници од Битола, Аттар Фаик посвети голем број на разгледници на самата турска армија. На неговите разгледници можат да се видат Црвената и Белата касарна, Воената академија, вежби на турската пешадија, артилерија, коњица, како и специјални единици за телеграфија и врски. Сите овие вежби се одвиваат во кругот на касарните и на полигонот пред нив. Оваа серија од 16 разгледници издадена е во подолг временски период - од 1908 до 1912 година.
Вежби на турската војска. Како прв турски издавач на разгледници од Битола, Аттар Фаик посвети голем број на разгледници на самата турска армија. На неговите разгледници можат да се видат Црвената и Белата касарна, Воената академија, вежби на турската пешадија, артилерија, коњица, како и специјални единици за телеграфија и врски. Сите овие вежби се одвиваат во кругот на касарните и на полигонот пред нив. Оваа серија од 16 разгледници издадена е во подолг временски период – од 1908 до 1912 година.

 

Вежби на турската војска. Како прв турски издавач на разгледници од Битола, Аттар Фаик посвети голем број на разгледници на самата турска армија. На неговите разгледници можат да се видат Црвената и Белата касарна, Воената академија, вежби на турската пешадија, артилерија, коњица, како и специјални единици за телеграфија и врски. Сите овие вежби се одвиваат во кругот на касарните и на полигонот пред нив. Оваа серија од 16 разгледници издадена е во подолг временски период - од 1908 до 1912 година.
Вежби на турската војска. Како прв турски издавач на разгледници од Битола, Аттар Фаик посвети голем број на разгледници на самата турска армија. На неговите разгледници можат да се видат Црвената и Белата касарна, Воената академија, вежби на турската пешадија, артилерија, коњица, како и специјални единици за телеграфија и врски. Сите овие вежби се одвиваат во кругот на касарните и на полигонот пред нив. Оваа серија од 16 разгледници издадена е во подолг временски период – од 1908 до 1912 година.

 

Вежби на турската војска. Како прв турски издавач на разгледници од Битола, Аттар Фаик посвети голем број на разгледници на самата турска армија. На неговите разгледници можат да се видат Црвената и Белата касарна, Воената академија, вежби на турската пешадија, артилерија, коњица, како и специјални единици за телеграфија и врски. Сите овие вежби се одвиваат во кругот на касарните и на полигонот пред нив. Оваа серија од 16 разгледници издадена е во подолг временски период - од 1908 до 1912 година.
Вежби на турската војска. Како прв турски издавач на разгледници од Битола, Аттар Фаик посвети голем број на разгледници на самата турска армија. На неговите разгледници можат да се видат Црвената и Белата касарна, Воената академија, вежби на турската пешадија, артилерија, коњица, како и специјални единици за телеграфија и врски. Сите овие вежби се одвиваат во кругот на касарните и на полигонот пред нив. Оваа серија од 16 разгледници издадена е во подолг временски период – од 1908 до 1912 година.

 

Разни вежби на турската војска во кругот на касарните. Оваа серија, на тема вежби на турската војска, се состои од 16 разгледници (можеби е и поголема), кои се издадени во подолг временски период. Некои од истите носат ист број иако се разликуваат по темата. Иако издадени порано, повеќето од нив се испраќани по пошта за време на Балканските војни 1912/1913 година, а некои дури и во Првата светска војна што ни кажува дека се печатени во висок тираж.
Разни вежби на турската војска во кругот на касарните. Оваа серија, на тема вежби на турската војска, се состои од 16 разгледници (можеби е и поголема), кои се издадени во подолг временски период. Некои од истите носат ист број иако се разликуваат по темата. Иако издадени порано, повеќето од нив се испраќани по пошта за време на Балканските војни 1912/1913 година, а некои дури и во Првата светска војна што ни кажува дека се печатени во висок тираж.

 

 Разни вежби на турската војска во кругот на касарните. Оваа серија, на тема вежби на турската војска, се состои од 16 разгледници (можеби е и поголема), кои се издадени во подолг временски период. Некои од истите носат ист број иако се разликуваат по темата. Иако издадени порано, повеќето од нив се испраќани по пошта за време на Балканските војни 1912/1913 година, а некои дури и во Првата светска војна што ни кажува дека се печатени во висок тираж.
Разни вежби на турската војска во кругот на касарните. Оваа серија, на тема вежби на турската војска, се состои од 16 разгледници (можеби е и поголема), кои се издадени во подолг временски период. Некои од истите носат ист број иако се разликуваат по темата. Иако издадени порано, повеќето од нив се испраќани по пошта за време на Балканските војни 1912/1913 година, а некои дури и во Првата светска војна што ни кажува дека се печатени во висок тираж.

 

Разни вежби на турската војска во кругот на касарните. Оваа серија, на тема вежби на турската војска, се состои од 16 разгледници (можеби е и поголема), кои се издадени во подолг временски период. Некои од истите носат ист број иако се разликуваат по темата. Иако издадени порано, повеќето од нив се испраќани по пошта за време на Балканските војни 1912/1913 година, а некои дури и во Првата светска војна што ни кажува дека се печатени во висок тираж.
Разни вежби на турската војска во кругот на касарните. Оваа серија, на тема вежби на турската војска, се состои од 16 разгледници (можеби е и поголема), кои се издадени во подолг временски период. Некои од истите носат ист број иако се разликуваат по темата. Иако издадени порано, повеќето од нив се испраќани по пошта за време на Балканските војни 1912/1913 година, а некои дури и во Првата светска војна што ни кажува дека се печатени во висок тираж.

 

 Разни вежби на турската војска во кругот на касарните. Оваа серија, на тема вежби на турската војска, се состои од 16 разгледници (можеби е и поголема), кои се издадени во подолг временски период. Некои од истите носат ист број иако се разликуваат по темата. Иако издадени порано, повеќето од нив се испраќани по пошта за време на Балканските војни 1912/1913 година, а некои дури и во Првата светска војна што ни кажува дека се печатени во висок тираж.
Разни вежби на турската војска во кругот на касарните. Оваа серија, на тема вежби на турската војска, се состои од 16 разгледници (можеби е и поголема), кои се издадени во подолг временски период. Некои од истите носат ист број иако се разликуваат по темата. Иако издадени порано, повеќето од нив се испраќани по пошта за време на Балканските војни 1912/1913 година, а некои дури и во Првата светска војна што ни кажува дека се печатени во висок тираж.

 

Спомен од Битола Општинската болница со околината. Денес во комплексот на фабриката за трикотажа “Пелистер”. „Moustafa Fevzi е вториот и последен турски издавач на битолски разгледници од отоманскиот период. Првите негови разгледници се појавуваат по Младотурската револуција, веројатно околу 1909/10 година, а последните околу 1911 г., со посетата на султанот Мехмед Решат V. “
Спомен од Битола Општинската болница со околината. Денес во комплексот на фабриката за трикотажа “Пелистер”. „Moustafa Fevzi е вториот и последен турски издавач на битолски разгледници од отоманскиот период. Првите негови разгледници се појавуваат по Младотурската револуција, веројатно околу 1909/10 година, а последните околу 1911 г., со посетата на султанот Мехмед Решат V. “

 

Општинската управна зграда-хуќумат околу 1910 година. Во заднината на оваа зграда се гледа минарето на Исак џамија, а на левата страна на оваа разгледница се гледа и уличната светилка на гас.
Општинската управна зграда-хуќумат околу 1910 година. Во заднината на оваа зграда се гледа минарето на Исак џамија, а на левата страна на оваа разгледница се гледа и уличната светилка на гас.