Битола – стари разгледници

Црвената касарна на разгледница од 1909 година испратена во Париз, Франција, на 31 јули 1910 година со краток текст:Поздрави,Demetrius Phtgas Монастир, 31 /7/1910 Издавач: Attar Faik. Неговата издавачка дејност почнува околу 1908 и трае сé до Балканските војни 1912 година. Сите негови разгледници се во боја - рачно боени, и се на два јазици. Францускиот е секогаш на левата горна страна, а турскиот горе десно, со арапската-старотурската азбука. Бидејќи не постои никаков податок за годината на издавање, според мотивите на самите разгледници и денот на нивното испраќање периодот би бил, како што нагласив, од 1908 до 1912 година. Исто така, и за печатницата во која се печатени овие разгледници немаме никакви податоци, но се работи за печатница од висок квалитет. Неговите разгледници се претежно поврзани со турската армија. Тука се Црвената и Белата касарна, Воената болница, Воената академија, но и објекти и места кои беа карактеристични за градот.
Црвената касарна на разгледница од 1909 година испратена во Париз, Франција, на 31 јули 1910 година со краток текст:Поздрави,Demetrius Phtgas Монастир, 31 /7/1910 Издавач: Attar Faik. Неговата издавачка дејност почнува околу 1908 и трае сé до Балканските војни 1912 година. Сите негови разгледници се во боја – рачно боени, и се на два јазици. Францускиот е секогаш на левата горна страна, а турскиот горе десно, со арапската-старотурската азбука. Бидејќи не постои никаков податок за годината на издавање, според мотивите на самите разгледници и денот на нивното испраќање периодот би бил, како што нагласив, од 1908 до 1912 година. Исто така, и за печатницата во која се печатени овие разгледници немаме никакви податоци, но се работи за печатница од висок квалитет. Неговите разгледници се претежно поврзани со турската армија. Тука се Црвената и Белата касарна, Воената болница, Воената академија, но и објекти и места кои беа карактеристични за градот.

 

Белата касарна на разгледница од 1909 година испратена во Софија, Бугарија, на 11 јули 1910 година. ДоГоспожаМариаВ’Софиа,Књажево Издавач: Attar Faik. Неговата издавачка дејност почнува околу 1908 и трае сé до Балканските војни 1912 година. Сите негови разгледници се во боја - рачно боени, и се на два јазици. Францускиот е секогаш на левата горна страна, а турскиот горе десно, со арапската-старотурската азбука. Бидејќи не постои никаков податок за годината на издавање, според мотивите на самите разгледници и денот на нивното испраќање периодот би бил, како што нагласив, од 1908 до 1912 година. Исто така, и за печатницата во која се печатени овие разгледници немаме никакви податоци, но се работи за печатница од висок квалитет. Неговите разгледници се претежно поврзани со турската армија. Тука се Црвената и Белата касарна, Воената болница, Воената академија, но и објекти и места кои беа карактеристични за градот.
Белата касарна на разгледница од 1909 година испратена во Софија, Бугарија, на 11 јули 1910 година. ДоГоспожаМариаВ’Софиа,Књажево Издавач: Attar Faik. Неговата издавачка дејност почнува околу 1908 и трае сé до Балканските војни 1912 година. Сите негови разгледници се во боја – рачно боени, и се на два јазици. Францускиот е секогаш на левата горна страна, а турскиот горе десно, со арапската-старотурската азбука. Бидејќи не постои никаков податок за годината на издавање, според мотивите на самите разгледници и денот на нивното испраќање периодот би бил, како што нагласив, од 1908 до 1912 година. Исто така, и за печатницата во која се печатени овие разгледници немаме никакви податоци, но се работи за печатница од висок квалитет. Неговите разгледници се претежно поврзани со турската армија. Тука се Црвената и Белата касарна, Воената болница, Воената академија, но и објекти и места кои беа карактеристични за градот.

 

Воената турска академија на разгледница од 1908 година, испратена на 30/6/08 до: M’lleH.E. Bienvenu a Ballan pres lours, France Compliments Ekrem Издавач: Attar Faik. Неговата издавачка дејност почнува околу 1908 и трае сé до Балканските војни 1912 година. Сите негови разгледници се во боја - рачно боени, и се на два јазици. Францускиот е секогаш на левата горна страна, а турскиот горе десно, со арапската-старотурската азбука. Бидејќи не постои никаков податок за годината на издавање, според мотивите на самите разгледници и денот на нивното испраќање периодот би бил, како што нагласив, од 1908 до 1912 година. Исто така, и за печатницата во која се печатени овие разгледници немаме никакви податоци, но се работи за печатница од висок квалитет. Неговите разгледници се претежно поврзани со турската армија. Тука се Црвената и Белата касарна, Воената болница, Воената академија, но и објекти и места кои беа карактеристични за градот.
Воената турска академија на разгледница од 1908 година, испратена на 30/6/08 до: M’lleH.E. Bienvenu a Ballan pres lours, France Compliments Ekrem Издавач: Attar Faik. Неговата издавачка дејност почнува околу 1908 и трае сé до Балканските војни 1912 година. Сите негови разгледници се во боја – рачно боени, и се на два јазици. Францускиот е секогаш на левата горна страна, а турскиот горе десно, со арапската-старотурската азбука. Бидејќи не постои никаков податок за годината на издавање, според мотивите на самите разгледници и денот на нивното испраќање периодот би бил, како што нагласив, од 1908 до 1912 година. Исто така, и за печатницата во која се печатени овие разгледници немаме никакви податоци, но се работи за печатница од висок квалитет. Неговите разгледници се претежно поврзани со турската армија. Тука се Црвената и Белата касарна, Воената болница, Воената академија, но и објекти и места кои беа карактеристични за градот.

 

Воената болница на разгледница од 1908 година. Денес Студентски центар. Издавач: Attar Faik. Неговата издавачка дејност почнува околу 1908 и трае сé до Балканските војни 1912 година. Сите негови разгледници се во боја - рачно боени, и се на два јазици. Францускиот е секогаш на левата горна страна, а турскиот горе десно, со арапската-старотурската азбука. Бидејќи не постои никаков податок за годината на издавање, според мотивите на самите разгледници и денот на нивното испраќање периодот би бил, како што нагласив, од 1908 до 1912 година. Исто така, и за печатницата во која се печатени овие разгледници немаме никакви податоци, но се работи за печатница од висок квалитет. Неговите разгледници се претежно поврзани со турската армија. Тука се Црвената и Белата касарна, Воената болница, Воената академија, но и објекти и места кои беа карактеристични за градот.
Воената болница на разгледница од 1908 година. Денес Студентски центар. Издавач: Attar Faik. Неговата издавачка дејност почнува околу 1908 и трае сé до Балканските војни 1912 година. Сите негови разгледници се во боја – рачно боени, и се на два јазици. Францускиот е секогаш на левата горна страна, а турскиот горе десно, со арапската-старотурската азбука. Бидејќи не постои никаков податок за годината на издавање, според мотивите на самите разгледници и денот на нивното испраќање периодот би бил, како што нагласив, од 1908 до 1912 година. Исто така, и за печатницата во која се печатени овие разгледници немаме никакви податоци, но се работи за печатница од висок квалитет. Неговите разгледници се претежно поврзани со турската армија. Тука се Црвената и Белата касарна, Воената болница, Воената академија, но и објекти и места кои беа карактеристични за градот.

 

Млинот на Исмаил паша на разгледница од 1908 година. Издавач: Attar Faik. Неговата издавачка дејност почнува околу 1908 и трае сé до Балканските војни 1912 година. Сите негови разгледници се во боја - рачно боени, и се на два јазици. Францускиот е секогаш на левата горна страна, а турскиот горе десно, со арапската-старотурската азбука. Бидејќи не постои никаков податок за годината на издавање, според мотивите на самите разгледници и денот на нивното испраќање периодот би бил, како што нагласив, од 1908 до 1912 година. Исто така, и за печатницата во која се печатени овие разгледници немаме никакви податоци, но се работи за печатница од висок квалитет. Неговите разгледници се претежно поврзани со турската армија. Тука се Црвената и Белата касарна, Воената болница, Воената академија, но и објекти и места кои беа карактеристични за градот.Исто така, настаните за време на Младо­турската револуција беа чест мотив од 1908 година.
Млинот на Исмаил паша на разгледница од 1908 година. Издавач: Attar Faik. Неговата издавачка дејност почнува околу 1908 и трае сé до Балканските војни 1912 година. Сите негови разгледници се во боја – рачно боени, и се на два јазици. Францускиот е секогаш на левата горна страна, а турскиот горе десно, со арапската-старотурската азбука. Бидејќи не постои никаков податок за годината на издавање, според мотивите на самите разгледници и денот на нивното испраќање периодот би бил, како што нагласив, од 1908 до 1912 година. Исто така, и за печатницата во која се печатени овие разгледници немаме никакви податоци, но се работи за печатница од висок квалитет. Неговите разгледници се претежно поврзани со турската армија. Тука се Црвената и Белата касарна, Воената болница, Воената академија, но и објекти и места кои беа карактеристични за градот.Исто така, настаните за време на Младо­турската револуција беа чест мотив од 1908 година.

 

Уметничкото и занаетчиско училиште во 1908 година. Во заднината се гледа зградата на млинот. Разгледницата е испратена на: 28 ноември 1912 година до: Господин Божидар Спасиќ Београд
Уметничкото и занаетчиско училиште во 1908 година. Во заднината се гледа зградата на млинот. Разгледницата е испратена на: 28 ноември 1912 година до: Господин Божидар Спасиќ Београд

 

Уметничкото и занаетчиско училиште во 1908 година, сликано кон југ со дел од Тумбе Кафе. Издавач: Attar Faik. Неговата издавачка дејност почнува околу 1908 и трае сé до Балканските војни 1912 година. Сите негови разгледници се во боја - рачно боени, и се на два јазици. Францускиот е секогаш на левата горна страна, а турскиот горе десно, со арапската-старотурската азбука. Бидејќи не постои никаков податок за годината на издавање, според мотивите на самите разгледници и денот на нивното испраќање периодот би бил, како што нагласив, од 1908 до 1912 година. Исто така, и за печатницата во која се печатени овие разгледници немаме никакви податоци, но се работи за печатница од висок квалитет. Неговите разгледници се претежно поврзани со турската армија. Тука се Црвената и Белата касарна, Воената болница, Воената академија, но и објекти и места кои беа карактеристични за градот.
Уметничкото и занаетчиско училиште во 1908 година, сликано кон југ со дел од Тумбе Кафе. Издавач: Attar Faik. Неговата издавачка дејност почнува околу 1908 и трае сé до Балканските војни 1912 година. Сите негови разгледници се во боја – рачно боени, и се на два јазици. Францускиот е секогаш на левата горна страна, а турскиот горе десно, со арапската-старотурската азбука. Бидејќи не постои никаков податок за годината на издавање, според мотивите на самите разгледници и денот на нивното испраќање периодот би бил, како што нагласив, од 1908 до 1912 година. Исто така, и за печатницата во која се печатени овие разгледници немаме никакви податоци, но се работи за печатница од висок квалитет. Неговите разгледници се претежно поврзани со турската армија. Тука се Црвената и Белата касарна, Воената болница, Воената академија, но и објекти и места кои беа карактеристични за градот.

 

Уметничкото и занаетчиско училиште во 1908 година. Поглед кон северозапад. Во заднината се гледа Белата касарна. Издавач: Attar Faik. Неговата издавачка дејност почнува околу 1908 и трае сé до Балканските војни 1912 година. Сите негови разгледници се во боја - рачно боени, и се на два јазици. Францускиот е секогаш на левата горна страна, а турскиот горе десно, со арапската-старотурската азбука. Бидејќи не постои никаков податок за годината на издавање, според мотивите на самите разгледници и денот на нивното испраќање периодот би бил, како што нагласив, од 1908 до 1912 година. Исто така, и за печатницата во која се печатени овие разгледници немаме никакви податоци, но се работи за печатница од висок квалитет. Неговите разгледници се претежно поврзани со турската армија. Тука се Црвената и Белата касарна, Воената болница, Воената академија, но и објекти и места кои беа карактеристични за градот.
Уметничкото и занаетчиско училиште во 1908 година. Поглед кон северозапад. Во заднината се гледа Белата касарна. Издавач: Attar Faik. Неговата издавачка дејност почнува околу 1908 и трае сé до Балканските војни 1912 година. Сите негови разгледници се во боја – рачно боени, и се на два јазици. Францускиот е секогаш на левата горна страна, а турскиот горе десно, со арапската-старотурската азбука. Бидејќи не постои никаков податок за годината на издавање, според мотивите на самите разгледници и денот на нивното испраќање периодот би бил, како што нагласив, од 1908 до 1912 година. Исто така, и за печатницата во која се печатени овие разгледници немаме никакви податоци, но се работи за печатница од висок квалитет. Неговите разгледници се претежно поврзани со турската армија. Тука се Црвената и Белата касарна, Воената болница, Воената академија, но и објекти и места кои беа карактеристични за градот.

 

Железничката станица во пролетта 1910 година. Железничката станица е изградена во 1894 година како и пругата од Битола до Солун. Работите почнале во 1891 година а во 1894 година свечено е предадена во употреба. Железничката врска од Солун до Битола стана важен фактор за развитокот на градот и регионот, исто така. Преносот на стоки од пристаништето во Солун до внатрешноста на европскиот дел од Отоманската Империја се забрза, жителите се запознаа со европските стоки, а и стоки произведени од домашните земјоделци и сточари можеа да се продаваат во другите региони. Исто и армијата имаше голема корист од оваа врска за брзо пренесување на трупите, воен материјал и оружје.
Железничката станица во пролетта 1910 година. Железничката станица е изградена во 1894 година како и пругата од Битола до Солун. Работите почнале во 1891 година а во 1894 година свечено е предадена во употреба. Железничката врска од Солун до Битола стана важен фактор за развитокот на градот и регионот, исто така. Преносот на стоки од пристаништето во Солун до внатрешноста на европскиот дел од Отоманската Империја се забрза, жителите се запознаа со европските стоки, а и стоки произведени од домашните земјоделци и сточари можеа да се продаваат во другите региони. Исто и армијата имаше голема корист од оваа врска за брзо пренесување на трупите, воен материјал и оружје.

 

Железничката станица во пролетта 1910 година со сите придружни објекти на разгледница сликана од Тумбе Кафе
Железничката станица во пролетта 1910 година со сите придружни објекти на разгледница сликана од Тумбе Кафе