Read more about the article БИТОЛСКАТА ЧАРШИЈА – КРАТОК ОСВРТ ВРЗ ИЗГЛЕДОТ НА БИТОЛСКАТА ЧАРШИЈА – МИЛОШ Хр. КОНСТАНТИНОВ
Панорама на Битола направена од минарето на Хајдар Кади џамијата, во 1915 година. Во преден план е Дрвен Пазар (подоцна наречен Овчки Пазар) а подалеку Сунгур Чауш џамијата која денес не постои, Исак Јени џамијата и Саат кулата. Разгледницата е издадена и печатена во: Printing House- Boushinov

БИТОЛСКАТА ЧАРШИЈА – КРАТОК ОСВРТ ВРЗ ИЗГЛЕДОТ НА БИТОЛСКАТА ЧАРШИЈА – МИЛОШ Хр. КОНСТАНТИНОВ